W lipcu 1999r Zarząd Podlaskiej Agencji Consultingowej „RECTUS – WOC” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej zachęcony przychylnością wiceprezydenta Miasta Pana Waldemara Godlewskiego podjął pracę nad utworzeniem Prywatnego Policealnego Studium Celnego. 15 października 1999r. wpisano Studium Celne do ewidencji szkół i placówek niepublicznych więcej 1 października 2002r. decyzją Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 4 lipca, Studium Celne otrzymało uprawnienia szkoły publicznej więcej Pierwszym dyrektorem Studium Celnego został mgr Ryszard Turyk, zaś Przewodniczącym Rady Programowej Studium prof. dr hab. Jacek Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej. Na wykładowców Studium Celnego pozyskano doświadczonych nauczycieli, praktyków oraz osoby pełniące odpowiedzialne funkcje w administracji i gospodarce. Studium Celne powstało dzięki zaangażowaniu finansowemu i organizacyjnemu Podlaskiej Agencji Consultingowej „RECTUS – WOC” Sp. z o.o., ale nie byłoby to możliwe bez przychylności i pomocy władz oświatowych zarówno miasta jak i województwa. Traktujemy to jako wspólny sukces. Słuchaczami Studium Celnego są głównie absolwenci liceów ogólnokształcących oraz techników, ponadto studenci studiów dziennych oraz osoby z tytułem magistra.


Tadeusz Kucharuk
Prezes Zarządu Podlaskiej Agencji
Consultingowej „Rectus-WOC”

Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało wzrost znaczenia wschodniej granicy Polski, a tym samym zwiększenie zatrudnienia zarówno w służbie celnej, jak i w całej sferze związanej z ruchem granicznym. Dobrze rokuje to absolwentom naszego Studium Celnego. Przypomnę, że rozpoczęło ono swoją działalność w roku szkolnym 2000/2001 i kształci obecnie 60 słuchaczy w systemie zaocznym. Wpisane jest przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej do ewidencji szkół i placówek publicznych.
Agencja nasza jako firma szkoleniowo-doradcza przez szereg lat organizowała kursy dla agentów celnych, kasjerów walutowych, pracowników obsługi komputera. Cieszyły się one dużym powodzeniem, postanowiliśmy więc podnieść poziom kształcenia organizując Studium Celne.
Od roku akademickiego 2002/2003, oprócz specjalności technik ekonomista, technik rachunkowości funkcjonuje nowy kierunek-spedycja dający tytuł technika spedytora.
Wysoko wykfalifikowana kadra (min. wykładowcy SGH w Warszawie) zapewnia, iż w ciągu dwóch lat nauki nasi słuchacze doskonale opanują zagadnienia prawa celnego, rachunkowości, podstaw handlu zagranicznego, obsługi komputera, procedur celnych i spedycyjnych. Mają także okazję doskonalenia znajomości języka angielskiego i rozyjskiego, opanowania sztuk negocjacji i konwersacji. Wszystko to gwarantuje, iż absolwenci Studium będą swobodnie poruszać się w wybranych oprzez siebie dziedzinach, stając się przez to konkurecyjnymi i poszukiwanymi na trudnym i wymagającym rynku pracy – rynku, który coraz bardziej będzie stawiał na profesjonalistów, a ich kształcenie jest właśnie ambicją naszego Studium. Aczkolwiek jest to szkoła policealna, to poziom nauczania i profil kształcenia jest atrakcyjny również dla osób po studiach, chcących poszerzyć swoje możliwości zdobycia pracy.


prof.dr hab.Jacek Brdulak
Dziekan Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Jest to jedna z najsensowniejszych inicjatyw edukacyjnych jakie pojawiły się w Białej Podlaskiej.


Anna Kasjaniuk
Dyrektor Studium w latach 2001/2002 i 2002/2003

Zależy nam na rzetelnym i wszechstronnym przygotowaniu młodego człowieka w zakresie problematyki celnej. Stwarzamy możliwości do opanowania umiejętności posługiwania się dwoma językami obcymi (j. angielski, j. rosyjski), posługiwania się technologią informacyjną z myslą o lepszym przysotowaniu do aktywnego funkcjonowania w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym, samodzielnego rozwiązywania problemów i umiejętności podejmowania decyzji oraz skutecznego działania w świetle obowiązujących przepisów prawnych.


Waldemar Czernicki
Wykładowca – Izba Celna Warszawa

Przez rejon Białej Podlaskiej przemieszczane są duże ilości towarów ze wschodu na zachód i w kierunku przeciwnym. Obsługa tej ilości towarów wymaga aby uczestnicy obrotu towarowego (podmioty dokonujące obrotu towarowego, przewoźnicy, ubezpieczyciele itp.) poznali dobrze elementy hadlu zagranicznego i przepisy prawa celnego. Szkoły średnie nie dają wiedzy z tego zakresu. Stąd konieczność powstania szkół pomaturalnych przygotowujących młodzeż do tej pracy.