PRAKTYKA

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa realizowana jest w czasie przewidzianym w programie nauczania danego kierunku: technik administracji – 4 tygodnie w II semestrze oraz 4 tygodnie w IV semestrze.

Organizacja praktyki zawodowej

Podpisanie UMOWY w sprawie organizacji praktyki zawodowej dla słuchaczy Studium Celnego z Organizatorem Praktyki (przedsiębiorstwo lub instytucja publiczna).

Podpisane umowy otrzymują: Studium, Organizator Praktyki i Słuchacz.

Po zawarciu Umowy Słuchacz otrzymuje:

- Uwagi do realizacji praktyki zawodowej,

- Instrukcję założenia zeszytu praktyki zawodowej Słuchacza Studium Celnego oraz

- Wykaz materiałów nauczania w trakcie trwania praktyki

Po zawarciu Porozumienia Przedsiębiorca otrzymuje:

- Uwagi do realizacji praktyki zawodowej

- Wykaz materiałów nauczania w trakcie trwania praktyki

Po zakończeniu praktyki w ciągu 30 dni Słuchacz Studium ma obowiązek złożyć w sekretariacie Szkoły zeszyt praktyki. Praktyka zawodowa powinna się odbywać w dni robocze, poza porą nocną. W okresie praktyki słuchacz ma obowiązek stosować się do zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie, w którym odbywa praktykę. W czasie praktyki uczeń powinien prowadzić zeszyt praktyk (zał. 1).

Wszystkie materiały dotyczące praktyki zawodowej są do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły.

1. Dziennik
2. Program praktyk administracja publiczna
3. Program praktyk przedsiebiorstwo
4. Umowa administracja
5. Uwagi do realizacji praktyk

-->
18 queries. 0,124 seconds.
Przejdź na nową stronę!