KODEKS CELNY

SPIS TREŚCI

WSTĘP Artykuły

DZIAŁ I: PRZEPISY OGÓLNE 1 – 19
Rozdział 1: Zakres stosowania i podstawowe definicje 1 – 4
Rozdział 2: Różne przepisy dotyczące w szczególności praw i obowiązków osób względem ustawodawstwa celnego 5 – 19
Sekcja 1: Prawo przedstawicielstwa 5
Sekcja 2: Decyzje dotyczące stosowania ustawodawstwa celnego 6 – 10
Sekcja 3: Informacje 11 – 12
Sekcja 4: Inne przepisy 13 – 19

DZIAŁ II: ELEMENTY, NA PODSTAWIE KTÓRYCH STOSOWANE SĄ NALEŻNOŚCI PRZYWOZOWE LUB WYWOZOWE LUB INNE ŚRODKI PRZEWIDZIANE W RAMACH OBROTU TOWARAMI 20 – 36
Rozdział 1: Taryfa celna Wspólnot Europejskich i klasyfikacjaTaryfowa towarów 20 – 21
Rozdział 2: Pochodzenie towarów 22 – 27
Sekcja 1: Niepreferencyjne pochodzenie towarów 22 – 26
Sekcja 2: Preferencyjne pochodzenie towarów 27
Rozdział 3: Wartość celna towarów 28 – 36

DZIAŁ III: POSTANOWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO TOWARÓW WPROWADZANYCH NA OBSZAR CELNY WSPÓLNOTY DO CZASU OTRZYMANIA PRZEZNACZENIA CELNEGO 37 – 57
Rozdział 1: Wprowadzenie towarów na obszar celny Wspólnoty 37 – 39
Rozdział 2: Przedstawianie towarów organom celnym 40 – 42
Rozdział 3: Deklaracja skrócona i rozładunek towarów przedstawianych organom celnym 43 – 47
Rozdział 4: Obowiązek nadania przeznaczenia celnego towarom przedstawionym organom celnym 48 – 49
Rozdział 5: Czasowe składowanie towarów 50 – 53
Rozdział 6: Postanowienia odnoszące się do towarów niewspólnotowych, które były przywożone w ramach procedury tranzytowej 54 – 55
Rozdział 7: Inne postanowienia 56 – 57

DZIAŁ IV: PRZEZNACZENIE CELNE 58 – 182
Rozdział 1: Postanowienia ogólne 58
Rozdział 2: Procedury celne 59 – 165
Sekcja 1: Umieszczanie towarów pod procedurą celną 59 – 78
A. Zgłoszenia w formie pisemnej 62 – 76
I. Procedura zwykła 62 – 75
II. Procedury uproszczone 76
B. Inne zgłoszenia 77
C. Kontrola zgłoszeń a posteriori 78
Sekcja 2: Dopuszczenie do wolnego obrotu 79 – 83
Sekcja 3: Procedury zawieszające i gospodarcze procedury celne 84 – 160
A. Przepisy wspólne dla kilku procedur 84 – 90
B. Tranzyt zewnętrzny 91 – 97
I. Postanowienia ogólne 91 – 92
II. Szczególne przepisy dotyczące wspólnotowego tranzytu zewnętrznego 93 – 97
C. Skład celny 98 – 113
D. Uszlachetnianie czynne 114 – 129
I. Zasady ogólne 114 – 115
II. Udzielanie pozwoleń 116 – 117
III. Działanie procedury 118 – 122
IV. Procesy uszlachetniania dokonywane pozaobszarem celnym Wspólnoty 123
V. Szczególne przepisy dotyczące systemu ceł zwrotnych 124 – 128
VI. Inne postanowienia 129
E. Przetwarzanie pod kontrolą celną 130 – 136
F. Odprawa czasowa 137 – 144
G. Uszlachetnianie bierne 145 – 160
I. Zasady ogólne 145 – 146
II. Wydawanie pozwoleń 147 – 148
III. Działanie procedury 149 – 153
IV. Uszlachetnianie bierne z wykorzystaniem standardowego systemu wymiany 154 – 159
V. Inne postanowienia 160
Sekcja 4: Wywóz 161 – 162
Sekcja 5: Tranzyt wewnętrzny 163 – 165
Rozdział 3: Inne przeznaczenia celne 166 – 182
Sekcja 1: Wolne obszary celne i składy wolnocłowe 166 – 181
A. Zasady ogólne 166 – 168a
B. Wprowadzanie towarów do wolnych obszarów celnych lub składów wolnocłowych 169 – 170
C. Funkcjonowanie wolnych obszarów celnychi składów wolnocłowych 171 – 176
D. Wyprowadzanie towarów z wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych 177 – 181
Sekcja 2: Powrotny wywóz, zniszczenie i zrzeczenie się towarów 182

DZIAŁ V: TOWARY WYPROWADZANE Z OBSZARU CELNEGO WSPÓLNOTY 183

DZIAŁ VI: OPERACJE UPRZYWILEJOWANE 184 – 188
Rozdział 1: Zwolnienia 184
Rozdział 2: Towary powracające 185 – 187
Rozdział 3: Produkty rybołówstwa morskiego oraz inne produkty wydobyte z morza 188

DZIAŁ VII: DŁUG CELNY 189 – 242
Rozdział 1: Zabezpieczenie kwoty długu celnego 189 – 200
Rozdział 2: Powstanie długu celnego 201 – 216
Rozdział 3: Pokrycie kwoty długu celnego 217 – 232
Sekcja 1: Zaksięgowanie i podanie do wiadomości dłużnika kwoty należności 217 – 221
Sekcja 2: Termin i sposoby uiszczania należności 222 – 232
Rozdział 4: Wygaśnięcie długu celnego 233 – 234
Rozdział 5: Zwrot i umorzenie należności 235 – 242

DZIAŁ VIII: ODWOŁANIA 243 – 246

DZIAŁ IX: POSTANOWIENIA KOŃCOWE 247 – 249
Rozdział 1: Komitet Kodeksu celnego 247 – 249
Rozdział 2: Skutki prawne w jednym kraju członkowskim, dokumentów, ustaleń i środków administracyjnych wydanych lub przyjętych w innym kraju członkowskim 250
Rozdział 3: Inne postanowienia końcowe 251 – 253

 

-->
18 queries. 0,183 seconds.
Przejdź na nową stronę!