Archive for the ‘dla_ciekawskich’ Category

KODEKS CELNY

SPIS TREŚCI

WSTĘP Artykuły

DZIAŁ I: PRZEPISY OGÓLNE 1 – 19
Rozdział 1: Zakres stosowania i podstawowe definicje 1 – 4
Rozdział 2: Różne przepisy dotyczące w szczególności praw i obowiązków osób względem ustawodawstwa celnego 5 – 19
Sekcja 1: Prawo przedstawicielstwa 5
Sekcja 2: Decyzje dotyczące stosowania ustawodawstwa celnego 6 – 10
Sekcja 3: Informacje 11 – 12
Sekcja 4: Inne przepisy 13 – 19

DZIAŁ II: ELEMENTY, NA PODSTAWIE KTÓRYCH STOSOWANE SĄ NALEŻNOŚCI PRZYWOZOWE LUB WYWOZOWE LUB INNE ŚRODKI PRZEWIDZIANE W RAMACH OBROTU TOWARAMI 20 – 36
Rozdział 1: Taryfa celna Wspólnot Europejskich i klasyfikacjaTaryfowa towarów 20 – 21
Rozdział 2: Pochodzenie towarów 22 – 27
Sekcja 1: Niepreferencyjne pochodzenie towarów 22 – 26
Sekcja 2: Preferencyjne pochodzenie towarów 27
Rozdział 3: Wartość celna towarów 28 – 36

DZIAŁ III: POSTANOWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO TOWARÓW WPROWADZANYCH NA OBSZAR CELNY WSPÓLNOTY DO CZASU OTRZYMANIA PRZEZNACZENIA CELNEGO 37 – 57
Rozdział 1: Wprowadzenie towarów na obszar celny Wspólnoty 37 – 39
Rozdział 2: Przedstawianie towarów organom celnym 40 – 42
Rozdział 3: Deklaracja skrócona i rozładunek towarów przedstawianych organom celnym 43 – 47
Rozdział 4: Obowiązek nadania przeznaczenia celnego towarom przedstawionym organom celnym 48 – 49
Rozdział 5: Czasowe składowanie towarów 50 – 53
Rozdział 6: Postanowienia odnoszące się do towarów niewspólnotowych, które były przywożone w ramach procedury tranzytowej 54 – 55
Rozdział 7: Inne postanowienia 56 – 57

DZIAŁ IV: PRZEZNACZENIE CELNE 58 – 182
Rozdział 1: Postanowienia ogólne 58
Rozdział 2: Procedury celne 59 – 165
Sekcja 1: Umieszczanie towarów pod procedurą celną 59 – 78
A. Zgłoszenia w formie pisemnej 62 – 76
I. Procedura zwykła 62 – 75
II. Procedury uproszczone 76
B. Inne zgłoszenia 77
C. Kontrola zgłoszeń a posteriori 78
Sekcja 2: Dopuszczenie do wolnego obrotu 79 – 83
Sekcja 3: Procedury zawieszające i gospodarcze procedury celne 84 – 160
A. Przepisy wspólne dla kilku procedur 84 – 90
B. Tranzyt zewnętrzny 91 – 97
I. Postanowienia ogólne 91 – 92
II. Szczególne przepisy dotyczące wspólnotowego tranzytu zewnętrznego 93 – 97
C. Skład celny 98 – 113
D. Uszlachetnianie czynne 114 – 129
I. Zasady ogólne 114 – 115
II. Udzielanie pozwoleń 116 – 117
III. Działanie procedury 118 – 122
IV. Procesy uszlachetniania dokonywane pozaobszarem celnym Wspólnoty 123
V. Szczególne przepisy dotyczące systemu ceł zwrotnych 124 – 128
VI. Inne postanowienia 129
E. Przetwarzanie pod kontrolą celną 130 – 136
F. Odprawa czasowa 137 – 144
G. Uszlachetnianie bierne 145 – 160
I. Zasady ogólne 145 – 146
II. Wydawanie pozwoleń 147 – 148
III. Działanie procedury 149 – 153
IV. Uszlachetnianie bierne z wykorzystaniem standardowego systemu wymiany 154 – 159
V. Inne postanowienia 160
Sekcja 4: Wywóz 161 – 162
Sekcja 5: Tranzyt wewnętrzny 163 – 165
Rozdział 3: Inne przeznaczenia celne 166 – 182
Sekcja 1: Wolne obszary celne i składy wolnocłowe 166 – 181
A. Zasady ogólne 166 – 168a
B. Wprowadzanie towarów do wolnych obszarów celnych lub składów wolnocłowych 169 – 170
C. Funkcjonowanie wolnych obszarów celnychi składów wolnocłowych 171 – 176
D. Wyprowadzanie towarów z wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych 177 – 181
Sekcja 2: Powrotny wywóz, zniszczenie i zrzeczenie się towarów 182

DZIAŁ V: TOWARY WYPROWADZANE Z OBSZARU CELNEGO WSPÓLNOTY 183

DZIAŁ VI: OPERACJE UPRZYWILEJOWANE 184 – 188
Rozdział 1: Zwolnienia 184
Rozdział 2: Towary powracające 185 – 187
Rozdział 3: Produkty rybołówstwa morskiego oraz inne produkty wydobyte z morza 188

DZIAŁ VII: DŁUG CELNY 189 – 242
Rozdział 1: Zabezpieczenie kwoty długu celnego 189 – 200
Rozdział 2: Powstanie długu celnego 201 – 216
Rozdział 3: Pokrycie kwoty długu celnego 217 – 232
Sekcja 1: Zaksięgowanie i podanie do wiadomości dłużnika kwoty należności 217 – 221
Sekcja 2: Termin i sposoby uiszczania należności 222 – 232
Rozdział 4: Wygaśnięcie długu celnego 233 – 234
Rozdział 5: Zwrot i umorzenie należności 235 – 242

DZIAŁ VIII: ODWOŁANIA 243 – 246

DZIAŁ IX: POSTANOWIENIA KOŃCOWE 247 – 249
Rozdział 1: Komitet Kodeksu celnego 247 – 249
Rozdział 2: Skutki prawne w jednym kraju członkowskim, dokumentów, ustaleń i środków administracyjnych wydanych lub przyjętych w innym kraju członkowskim 250
Rozdział 3: Inne postanowienia końcowe 251 – 253

 

KWARTALNIK CELNY

Kwartalnik celny
PARTNERZY:


Rada programowa
prof.dr hab. Jacek Brdulak – przew. rady
prof. Dr Elena Bogdanowa
prof. Gennady M. Brovka
prof. zw dr hab. Wiesław Czyżowicz
dr Ewa Gwardzińska
dr Andrzej Halicki
prof. Dr. Dr. h. c. Hans Kaminski
prof. zw. dr hab. Elżbieta Kawecka – Wyżykowska
mgr Sławomir Kostjan
dr inż. Jerzy Małkowski
prof. dr Iva Moneva
prof. dr hab. Dorota Niedziółka
prof. dr hab. Teresa Pakulska
prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Partycki
prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak
prof. Dr. rer pol Rudolf Schroeder
prof. zw dr  hab. Czesław Skowronek
dr Piotr Witkowski
ks. dr Tomasz Zadrożny
dr Leszek Zakrzewski
Gergana Zhelyazkova

Redaguje zespół:
Monika Pawlonka – sekretarz redakcji
Tadeusz Kucharuk – redaktor naczelny
Andrzej Halicki – sekretarz naukowy redakcji

Z Kwartalnikiem współpracuje:
Waldemar Czernicki – ekspert celny

Redaktorzy tematyczni:
Ewa Gwardzińska – Problematyka celna
Bartosz Zakrzewski – Branża TSL
Ewelina Florczak – Rozwój lokalny,problematyka społeczna
Piotr Witkowski – Współpraca transgraniczna
Maciej Gurbała – Przedsiębiorczość
Redaktor językowy:
Edyta Giedzińska
Redaktor statystyczny:
Leszek Zakrzewski

Wydawca:                                      
Podlaska Agencja Consultingowa Rectus -WOC Sp. z o.o.
ul. Warszawsa 14,
21-500 Biała Podlaska
tel./fax 83-343-14-60
www.rectus.edu.pl
kwartalnik@rectus.edu.pl

Kwartalnik stanowi forum wymiany myśli dotyczącej szeroko rozumianych zagadnień związanych z cłem, podatkami, spedycją i transportem.

Przedmiotowej problematyce poświęcone są teksty publikowane na łamach czasopisma których autorami są naukowcy – profesorowie wyższych uczelni (m.in. Szkoły Głównej Handlowej), doktoranci, wykładowcy Studium Celnego, a także specjaliści zatrudnieni w Służbie Celnej oraz grono praktyków zajmujących się problematyką spedycji i transportu.

„Kwartalnik celny” służy również propagowaniu przemian i procesów gospodarczych zachodzących w Polsce, Unii Europejskiej i świecie.

Czasopismo ukazuje się w nakładzie do 500 egzemplarzy. Trafia do bibliotek najważniejszych polskich uczelni wyższych. Także do instytucji i organów oraz firm zajmujących się cłem, spedycją i transportem.

INFORMACJA DLA AUTORÓW

O „Kwartalniku Celnym” napisali:

1. Ekspert ITS członkiem redakcji „Kwartalnika Celnego”

Kwartalnik Celny” stanowi forum wymiany myśli dotyczącej szeroko rozumianych zagadnień związanych z cłem, podatkami, spedycją i transportem. Przedmiotowej problematyce poświęcone są teksty publikowane na łamach czasopisma których autorami są naukowcy – profesorowie wyższych uczelni (m.in. Szkoły Głównej Handlowej), doktoranci, wykładowcy Studium Celnego…  WIĘCEJ


Kwartalnik

„Kwartalnik CELNY” Nr 1 (23) Rok 2017

Wydanie Jubileuszowe

  • Zaangażowanie w rozwój regionu str. 1
  • Euroregiony istotnym czynnikiem rozwoju i wzrostu konkurencyjności województw Polski Wschodniej str. 3
  • Drogownictwo jako szansa rozwoju regionu str. 10
  • Zmiany w infrastrukturze drogowej Obszaru Metropolitarnego Warszawy str. 14
  • Technik pilotażu bezzałogowego – zawód przyszłości str. 19
  • DE-learning w Służbie Celnej str. 22

RECENZJE I REKOMENDACJE

  • Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw społecznych w Polsce str. 24

 

  • Zmiany przepisów prawnych dot. Krajowej Administracji Skarbowej str. 25
  • WYKAZ AUTORÓW I ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH W „KWARTALNIKU CELNYM” W LATACH 2007-2017 STR. 26

 

więcej…

Kwartalnik

„Kwartalnik CELNY” Nr 1-2 (21-22) Rok 2016

  • Aktualne problemy rozwoju regionu Południowego Podlasia str. 1
  • Krajowa Administracja Skarbowa, czyli nowy model administracji danin publicznych str. 3
  • Jedwabny szlak szansą wschodniego pogranicza Polski str. 5
  • Autostrada A2 na wschód od Warszawy str. 11
  • Systemy monitoringu drogowego w Paneuropejskim Korytarzu Transportowym nr 2 str. 16
  • Aktywność instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości str. 24
  • Przedsiębiorstwo Społeczne szansą rozwiązywania problemów regionów str. 29

RECENZJE I REKOMENDACJE

  • Problemy programowania inwestycji infrastrukturalnych w transporcie – prof. dr hab. Jacek Brdulak str. 34
  • Ustawa o służbie celnej. Komentarz – dr Andrzej Halicki str. 35
  • Instrumenty polityki celnej Unii Europejskiej – dr Piotr Witkowski str. 36

więcej…

Kwartalnik

„Kwartalnik CELNY” Nr 1-2 (19-20) Rok 2015

  • Przedsiębiorczość szkolna podstawą kultury biznesu w regionie str. 1
  • Działania Służby Celnej na rzecz przedsiębiorców – zagadnienia wybrane str. 3
  • Edukacja w duchu przedsiębiorczości w Niemczech str. 4
  • Nauczanie przedsiębiorczości w Polsce. Teoria i praktyka str. 9
  • Bariery w tworzeniu klastrów gospodarczych w północnej Lubelszczyźnie str. 12
  • Dlaczego zagraniczni inwestorzy obawiają się wschodu Polski?  str. 14
  • Rozwój przedsiębiorstw przetwórstwa produktów zwierzęcych w województwach podlaskim i lubelskim na przykładzie rozwoju firmy ZM „Łuniewscy” str. 16
  • Infrastruktura procesów logistycznych – podstawowe zjawiska str. 19
  • Zmiany w infrastrukturze transportowej polskiej logistyki str. 20
  • Infrastruktura magazynowa i informatyczna logistyki str. 21
  • Podlasie Południowe- infrastrukturalne przygranicze czy peryferie? str. 23
  • Konstytucyjny zapis o społecznej gospodarce rynkowej szansą rozwojową Południowego Podlasia str. 26

 

więcej…

Kwartalnik

„Kwartalnik CELNY” Nr 2 (18) Rok 2014

  • Granica nie musi być barierą str. 1
  • Wrażliwość infrastrukturalna Lubelszczyzny str. 3
  • Wywiad str. 4
  • Wybrane elementy bezpieczeństwa gospodarczego i personalnego w transporcie drogowym na terytorium przejść granicznych str. 5
  • Pogranicze polsko – białoruskie, problemy nie tylko polskie str. 7
  • Infrastruktura drogowa a bezpieczeństwo ruchu drogowego na przykładzie województwa lubelskiego str. 9
  • Służba Celna – kim jesteśmy? str. 11
  • Bez egzaminu ale z wyższymi kompetencjami str. 15

 

więcej…

Kwartalnik

„Kwartalnik CELNY” Nr 1 (17) Rok 2014

 • Infrastruktura szansą rozwoju Południowego Podlasia str. 1
 • Czynniki rozwoju Południowego Podlasia str. 3
 • Efektywność centrum logistycznego na Południowym Podlasiu str. 5
 • Centrum Logistyczne Małaszewicze str. 7
 • Infrastruktura drogowa województw wschodnich str. 11
 • Potencjał przewozowy Południowego Podlasia str. 14
 • Działalnośc firmy Adampol str. 16
 • Dylemat infrastrukturalny Południowego Podlasia str. 18
 • Modernizacja prawa wspólnotowego cz. 2 str. 19
 • Problemy doskonalenia i obsługi celnej w Unii Europejskiej str. 20
 • Rekomendacja książki str. 24

  więcej…

Kwartalnik

„Kwartalnik CELNY” Nr 1 (15-16) Rok 2013

 • Perspektywy gospodarki lokalnej str. 1
 • Modernizacja prawa wspólnotowego str. 3
 • Co słychać na Ukrainie? str. 6
 • Rzeka Bug jako produkt turystyczny str. 8
 • Rynek pracy dla ludzi młodych str. 12
 • Uczelnia jako czynnik rozwoju regionalnego str. 19
 • Dylematy edukacji przedsiębiorczości. NAUKA CZY PRAKTYKA? Część druga. str. 25
 • Recenzja monografi i pt. „Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi, alkoholem i piwem w Polsce: przyczyny, formy, skala, konsekwencje i rozwiązania zwiększające efektywność walki z nielegalnym handlem” str. 34
 • Recenzja monografi i pt. „Efektywność centrum logistycznego na Południowym Podlasiu” str. 35

  więcej…

Kwartalnik

„Kwartalnik CELNY” Nr 1 (14) Rok 2012

 • Bialski rynek pracy w latach 2004 – 2012 na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej str. 3
 • Dylematy edukacji przedsiębiorczości. NAUKA CZY PRAKTYKA? Część Pierwsza str. 4
 • Lubelski rynek pracy w lipcu 2012 r. str. 9
 • Niedostosowanie profili kształcenia do rynku pracy str. 10
 • Kształcenie zawodowe istotnym czynnikiem rozwoju regionu” w temacie: „Szkoła- pracownik młodociany a zakład pracy” str. 18
 • Program nauczania i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe str. 19
 • Jak być dobrym liderem str. 20
 • Wspólnie wypromujemy Południowe Podlasie str. 22

  więcej…

Kwartalnik

„Kwartalnik CELNY” Nr 2 (13) Rok 2011

 • DYSKUSJA REDAKCYJNA Rynek pracy a sytuacja w regionie str. 3
 • Rozwój i budowa infrastruktury drogowej szansą rozwoju
  i zwiększenia konkurencyjności regionu Podlasia Południowego.
  str. 5
 • Jak osiągnąć partnerstwo strategiczne z Ukrainą str. 8
 • Siedlce i Łosice jako potencjalne centra logistyczne na Mazowszu str. 14
 • Społeczna odpowiedzialność łańcucha dostaw str. 17
 • Kącik transportowca str. 20

  więcej…

Kwartalnik

„Kwartalnik CELNY” Nr 1 (12) Rok 2011

 • Cechy rozwoju lokalnego str.3
 • Perspektywa gospodarcza Ukrainy – to inwestycje i eksport. str.4
 • Założenia rozwoju infrastruktury drogowej Polski Wschodniej str. 6
 • Kontrola przestrzegania czasu jazdy i czasu postoju pojazdu,obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowców str. 12
 • Systemy i narzędzia informatyczne dla optymalizacji planowania międzynarodowych przewozów towarowych w Europie str. 12
 • Rzeka Bug w rozwoju regionalnym str. 14
 • Polska wśród liderów eksportu zdrowej żywności str. 17
 • Kapitał ludzki – inwestycja czy marnotrawstwo? str. 18

  więcej…

Kwartalnik

„Kwartalnik CELNY” Nr 2 (11) Rok 2010

 • Oprzyrządowanie prawne Służby Celnej
  (cz 2. Zadania na zewnętrznych granicach wspólnoty. Unifikacja i standaryzacja prawa celnego do wymogów prawa europejskiego.) s.3
 • Umowa o małym ruchu granicznym pomiędzy Polską, a Białorusią szansą dla Podlasia. s.5
 • Promocja, priorytety i możliwości wzrostu eksportu str. 6
 • Ukraińskie realia gospodarcze – Wszystko jest dobrze, tylko ludzie narzekają str. 8
 • Kształcenie zawodowe i ustawiczne – Dyskusja wokół projektowanych zmian str. 9
 • Przedsiębiorczość społeczna w obszarach edukacji str. 11
 • „Ekobiznes jako czynnik rozwoju regionalnego Opolszczyzny” str. 13
 • Mosty dla przedsiębiorców czy kładka dla przemytników? str. 15
 • Przegląd Orzecznictwa str. 16
 • Co nowego w prawie? str. 18

  więcej…

Kwartalnik

„Kwartalnik CELNY” Nr 1 (10) Rok 2010

 • Oprzyrządowanie prawne Służby Celnej (cz 1. Rekrutacja kadr). s.3
 • Rozpatrywanie sporów o roszczenia funkcjonariuszy celnych ze stosunku służbowego na tle problematyki mianowania na stopień służbowy pod rządami ustawy o Służbie Celnej z 2009r. . s.6
 • Postępowanie dyscyplinarne w Służbie Celnej – zmiany dotyczące sankcji za przewinienia dyscyplinarne. s.8
 • Czas na konstruktywne projekty rozwoju i współpracy. s.10
 • Regulacja cen eksportowych jako bariera w handlu z Białorusią. s.12
 • Podlasie Południowe bliżej Warszawy. s. 14
 • XIII. Międzynarodowa konferencja TRANSCOMP 2009. s.16
 • Zmiana na stanowisku Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej. s.18
 • Przegląd Orzecznictwa.19
 • Co nowego w prawie. s.20
 • Ożywienie lotniska s. 24

  więcej…

Kwartalnik

„Kwartalnik CELNY” Nr 3 (9) Rok 2009

 • Kapitał ludzki szansą rozwojową regionu. s.1
 • Spis treści. s.2
 • Integracja Europejska w ujęciu teoretycznym. s.3
 • Zmiany w statusie AEO w Zmodernizowanym Wspólnotowym Kodeksie Celnym. s.7
 • EORI w kontaktach z organami celnymi. s.9
 • Prawo strony do wysłuchania w postępowaniu w sprawach celnych. s. 10
 • System transportu małymi samolotami (STMS). s.12
 • Ocena zainteresowania powołaniem Centrum logistycznego na Południowym Podlasiu. s.13
 • Polsko-niemiecka współpraca ekonomistów s.17
 • Nisza działalności przedsiębiorczej umożliwiająca rozwijanie problemów lokalnych. s.17
 • Co nowego w prawie s. 20
 • Przegląd orzecznictwa s. 21
 • Pytania do kwartalnika s. 23

  więcej…

Kwartalnik

„Kwartalnik CELNY” Nr 2 (8) Rok 2009

 • Wielkie problemy regionalnej polityki gospodarczej. s.1
 • Spis treści. s.2
 • Dostosowanie polityki handlowej Polski do wymogów Wspólnoty cz.II. s.3
 • Szanse transportu małymi samolotami w regionie. s.5
 • Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). s.7
 • Organizacja centrum logistycznego na Południowym Podlasiu – badania ankietowe. s. 9
 • Uwarunkowania ekologiczne przedsiębiorstwa. s.11
 • Jakość kształcenia wobec rynku pracy. s.13
 • Jak wspólnie przezwyciężyć kryzys? s.16
 • Lądowy most transportowy Europa – Azja. s.17
 • Czy Białoruś stać na samodzielność?
  s. 19

  więcej…

Kwartalnik

„Kwartalnik CELNY” Nr 1 (6-7) Rok 2009

 • Róbmy lotniska i latajmy. s.1
 • Spis treści. s.2
 • Dostosowanie polityki handlowej Polski do wymogów Wspólnoty. s.3
 • Założenie nowej ustawy o Służbie Celnej. s.6
 • Recenzja. s.10
 • Renta geograficzna Podlasia południowego. s.12
 • Szanse wykorzystania terenu lotniska w Białej Podlaskiej. s.14
 • Problemu limitowania wwozu paliwa samochodowego do Polski. s.17
 • Blokada terminalu.
  s. 20

  więcej…

Kwartalnik

„Kwartalnik CELNY” Nr 3 (5) Rok 2008

 • Infrastruktura rozwoju… s.1
 • Spis treści. s.2
 • Unia Celna we Wspólnotach Europejskich – 40 rocznica. s.3
 • Droga do członkostwa w Unii Europejskiej. Kalendarium. s.5
 • Instytucja Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego (AEO) w prawie celnym. s.8
 • Uwarunkowania tworzenia specjalnych stref ekonomicznych. s.11
 • Kodeksowe elementy kalkulacyjne w teorii i praktyce celnej Unii Europejskiej. s.12
 • Wspólnotowy kodeks celny na zewnętrznych granicach Unii. s.15
 • Sieć drogowa północnej Lubelszczyzny.
  s. 21

  więcej…

Kwartalnik

„Kwartalnik CELNY” Nr 2 (4) Rok 2008

 • Olimpiada to nie tylko rywalizacja. s.1
 • Spis treści. s.2
 • Politykom nie wychodzi, urzędnicy zapominają o misji. s.3
 • Fakty o przejściach granicznych na wschodzie Unii Europejskiej. s.4
 • Wspólny rynek a rynek wewnętrzny. s.6
 • Wspólnotowy kodeks celny na zewnętrznych granicach Unii. s.8
 • Infrastruktura a przedsiębiorczość w Polsce Wschodniej. s.15
 • Rozwój regionu w opinii przedsiębiorców. s.17
 • Region podmiotem gospodarującym.
  s. 20
 • Próby komercjalizacji lotniska w Białej Podlaskiej. s. 23

  więcej…

Kwartalnik

„Kwartalnik CELNY” Nr 1 (3) Rok 2008

 • Lobbing, dla sprawy s.1
 • Spis treści. s.2
 • Pojęcie i ewolucja Wspólnej Polityki Handlowej. s.3
 • Wspólnotowy kodeks celny na zewnętrznych granicach Unii. s.5
 • Gospodarka społeczna szansą rozwoju regionalnego. s.12
 • Wizja centrum logistycznego w Małaszewiczach. s.14
 • Wybrane aspekty blokady WOC Małaszewicze. s.17
 • Czynniki kulturowe w lokalizacji przedsiębiorstw. s.19
 • Zaopatrzenie i dystrybucja produktów na przykładzie producenta AGD. s. 22

  więcej…

Kwartalnik

„Kwartalnik CELNY” Nr 2 Rok 2007

 • Wykorzystać rentę geograficzną… s.1
 • Spis treści. s.2
 • Wyzwania dla polityki i prawa celnego Unii Europejskiej
  w środowisku biznesu elektronicznego. s.3
 • Lubelskie w strategii rozwoju kraju 2007-2015. s.7
 • System TIR instrumentem integracji gospodarczej makro-kontynentu euroazjatyckiego. s.9
 • Przed nami droga do Chin . s.10
 • Międzynarodowe korytarze transportowe w Polsce. s.12
 • Historia gospodarcza regionu . s.14
 • Komputeryzacja polskiej administracji celnej.System Kontroli Eksportu. s.16
 • Korupcja. s.18

  więcej…

Kwartalnik

„Kwartalnik CELNY” Nr 1 Rok 2007

 • W sojuszu z przedsiębiorczymi… s.1
 • Spis treści. s.2
 • Statystyka obrotu towarowego w Unii Europejskiej. s.3
 • Lokalne rynki pracy – szanse i problemy. s.4
 • Kłody na drodze przewoźników. s.6
 • Międzynarodowy pozawspólnotowy transport drogowy. s.8
 • Korupcja. Uwag kilka ku refleksji. s.13
 • Swoboda przepływu osób. Skutki dla subregionu bialskopodlaskiego. s.18
 • Edukacja i aspiracje – sprawozdanie z konferencji. s.19

  więcej…

 

Kwartalni

17 queries. 0,300 seconds.
Przejdź na nową stronę!