Archive for the ‘Uncategorized’ Category

opiekunka środowiskowa – opis

Opiekunka środowiskowa

Kwalifikacja: Świadczenie usług opiekuńczych
Nauka trwa 1 rok

Absolwent tego kierunku przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;

2) sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;

3) pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;

4) motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

technik informatyk – opis

Technik informatyk

Kwalifikacje:
K1 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
K2 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
K3 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Nauka trwa 2 lata

Absolwent tego kierunku przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;

2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;

4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Przedmioty nauczania:

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Systemy operacyjne
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Sieci komputerowe
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Systemy baz danych
 • Działalność gospodarcza w branży informatycznej
 • Język angielski zawodowy
 • Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 • Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 • Administracja bazami danych

asystent osoby niepełnosprawnej – opis

Asystent osoby niepełnosprawnej

Kwalifikacja:  Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
Nauka trwa 1 rok

Absolwent tego kierunku przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z rożnych form kompleksowej rehabilitacji;

2) świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3) wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;

4) motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

Przedmioty nauczania:

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • Elementy anatomii i patologii człowieka
 • Język migowy
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Umiejętności opiekuńcze
 • Terapia zajęciowa i aktywizacja

technik administracji – opis

Technik administracji spec. bezpieczeństwo wewnętrzne

Kwalifikacja: Obsługa klienta w jednostkach administracji
Nauka trwa 2 lata

Absolwent tego kierunku przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;

2) sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;

3) prowadzenia postępowania administracyjnego.

Przedmioty nauczania:

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Język obcy w administracji
 • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 • Podstawy statystyki
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy finansów publicznych
 • Wykonywanie pracy biurowej
 • Postępowanie w administracji
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
 • Procedury doboru w służbach mundurowych

technik rachunkowości – opis

Technik rachunkowości

Kwalifikacja 1 – Prowadzenie rachunkowości
Kwalifikacja 2 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
Nauka trwa 2 lata

Absolwent tego kierunku przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia rachunkowości;

2) rozliczania danin publicznych;

3) rozliczania wynagrodzeń;

4) rozliczania składek pobieranych przez ZUS;

5) prowadzania analizy finansowej.

Przedmioty nauczania:

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
 • Język obcy w rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Wynagrodzenia i podatki
 • Biuro rachunkowe
 • Dokumentacja biurowa
 • Biuro wynagrodzeń i podatków

technik bezpieczeństwa i higieny pracy – opis

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Specjalność bezpieczeństwo pożarowe
Kwalifikacja: Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Nauka trwa 1,5 roku.

Absolwent tego kierunku przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

2) rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;

3) współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;

4) organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedmioty nauczania:
• Podstawy przedsiębiorczości
• Podstawy prawa pracy
• Techniczne bezpieczeństwo pracy
• Ergonomia w procesie pracy
• Zagrożenia w środowisku pracy
• Język obcy zawodowy
• Ocena ryzyka zawodowego
• Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
• Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

O Studium powiedzieli

O współpracy przedsiębiorców ze Studium Celnym.

 

 

Co wyróżnia Studium Celne ?

 

Łatwiej znaleźć pracę po studium niż po studiach

 

 

Starosta Bialski wspiera nowe kierunki nauczania

technik pożarnictwa opis

TECHNIK POŻARNICTWA

Kierunek technik pożarnictwa skierowany jest przede wszystkim do wszystkich członków OSP oraz osób zainteresowanych praca jako specjalista ds. bezpieczeństwa ppoż.

W ciągu 2 lat nauki przygotujemy Cię do:

 • realizacji zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem akcji ratowniczo- technicznych i gaszenia pożarów
 • sprawowania czynności w zakresie rozpoznawania zagrożeń na terenie zakładu pracy, wsi i ośrodków miejsko – gminnych
 • pełnienia  funkcji organizacyjnych, kontrolnych i dowodzenia w jednostkach ratowniczo-gaśniczych.
 • posługiwania się dokumentacją zagrożonych obiektów, przepisami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa ppoż.

Opiekunem kierunku jest st.  bryg. w st. spocz. inż. Stanisław Fijałkowski – inżynier pożarnictwa, były zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych z listy krajowej Komendy Głównej PSP a także biegły sądowy w sprawach pożarnictwa. Zatem jest to osoba, która zagadnienia z zakresu pożarnictwa zna zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.


Trwają prace nad uruchomieniem kierunku technik pożarnictwa. Obecnie jest uruchomiony kierunek BHP specjalność bezpieczeństwo pożarowe, na którym realizowane są w zakresie rozszerzonym zagadnienia dotyczące pożarnictwa.

kursy kwalifikacyjne

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

Nowość w systemie kształcenia zawodowego dla dorosłych

Zgodnie z reformą MEN, od września 2012 r. w system oświaty zostają włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, podczas których osoby pełnoletnie będą mogły zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie.

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).

 

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia (średniego) oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.

System kwalifikacyjnych kursów zawodowych daje niezwykłą szansę osobom bez wykształcenia średniego na zdobycie tytułu technika. Mogą one już teraz zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzyskania wykształcenia średniego.

 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać:

 • osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe
 • osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

 

Natomiast osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

technik administracji

Proszę o sprawdzanie planu na bieżąco gdyż zajęcia mogą ulegać nieznacznym zmianom.

Obecność na platformie e-learningowej traktowana jest tak samo jak obecność na zajęciach stacjonarnych szczegóły dotyczące lekcji e-learningowych zamieszczone będą na platformie.

PLAN ZAJĘĆ
 
 

Proszę o pilnowanie frekwencji.
Obowiązkiem słuchacza jest uczestniczenie w min.50% zajęć w każdym miesiącu, jak również utrzymanie frekwencji min. 50% z przedmiotu. Proszę o monitorowanie swoich obecności.

Terminy zjazdów w II semestrze roku dydaktycznego 2016/2017

I  i II rok

 

 

18,19 luty 2017 r.
25,26 luty 2017 r. e-learning
11,12 marzec 2017 r.
25,26 marzec 2017 r. e-learning
8,9 kwiecień 2017 r.
29,30 kwiecień 2017 r. e-learning
13,14 maj 2017 r.
27,28 maj 2017 r. e-learning
10,11 czerwiec 2017 r.
24,25 czerwiec 2017 r.

 

17 queries. 0,239 seconds.
Przejdź na nową stronę!